Health Information

WOBA KWAZI AMALUNGELO AKHO NGOKUSE MTHETHWENI

Imithetho eyalisa ukuthengiswa kocansi ifaka labo abathengisa ucansi engozini yokuhlukunyezwa yilabo ababusayo okusuke kwenze ukuthi babambe ngamandla ukuthi baphiwe ucansi bengabhadali. Imithetho lemicabango ephikisana lokuthengisa ucansi iyafaka abathengisa ucansi engozini yokuhlukunyezwa kumbe ukuthola igcikwane le HIV

Translate »

It is important for Sisters to get tested for HIV every 6 months. Knowing one’s status helps determine the best prevention or care options. Get tested for free at CeSHHAR clinics.