Health Information

WOBA KWAZI AMALUNGELO AKHO NGOKUSE MTHETHWENI

Imithetho eyalisa ukuthengiswa kocansi ifaka labo abathengisa ucansi engozini yokuhlukunyezwa yilabo ababusayo okusuke kwenze ukuthi babambe ngamandla ukuthi baphiwe ucansi bengabhadali. Imithetho lemicabango ephikisana lokuthengisa ucansi iyafaka abathengisa ucansi engozini yokuhlukunyezwa kumbe ukuthola igcikwane le HIV

Translate »