WOBA KWAZI AMALUNGELO AKHO NGOKUSE MTHETHWENI

 

Ukubakwazi amalungelo akho ngokuse mthethweni  kuyakuncedisa ukuthi uhlale uphephile lokuthi kukuvikele ukuthi ungahlukunyezwa, wenelise njalo ukusiza abanye.

E Zimbabwe akukho emthethweni ukwenza imali ngokuthengisa ucansi, ukubhadala ukuthi uthole ucansi kumbe ukudinga labo abathengisa ucansi.

Imithetho eyalisa ukuthengiswa kocansi ifaka labo abathengisa ucansi engozini yokuhlukunyezwa yilabo ababusayo okusuke kwenze ukuthi babambe ngamandla ukuthi baphiwe ucansi bengabhadali. Imithetho lemicabango ephikisana lokuthengisa ucansi iyafaka abathengisa ucansi engozini yokuhlukunyezwa kumbe ukuthola igcikwane le HIV.

 

THATHA INYATHELO!

BUZA!

 1. Icala lami yiliphi?
 2. Umthetho uthini?

Woba labantu abahlezi beseduze kwakho ukukuvikela, ungasebenzi wedwa!

ZIVIKELE

 • Nxa sikhangele indaba zobudlwangudlwangu umuntu wonke uyavikelwa ngumthetho-woba yazi imithetho ekuvikelayo

 • Hlala ulocingo olusebenzayo, olulenombolo ongazisebenzisa ukudinga uncedo

 • Uma ungethuselwa yi klayenti yakho kumbe ngabomthetho, sebenzisa umakhalekhukhwini ukuthatha isithombe kumbe uthaphe amazwi akhulunywa ngumuntu okwethusayo

 • Vumelanani intengo lelizakwenza, uphiwe imali yakho lingakaqalisi.

 • Wale uma abomthetho befuna ukuhlangana lawe amacansini kumbe ukwenza lawe ezinye izinto eziphathelane locansi

 • Nxa kuvuma hlangana kuphela lalawo ama klayenti owethembayo njalo wazise umngane wakho ukuthi ungaphi

 • Thola usizo ungahlangana lobudlwangudlwangu

 • Ungahlukunyezwa emacansini hamba uyebonwa ngabezempilakahle khonapho khonapho, ungagezi. Ulamahola angu 72 kuphela.

 • Cela iPEP (leli liphilisi lokuvikela ukuthola igcikwane le HIV ngokuphangisa) uma ulidinga, kulilungelo lakho

 • Mangala kwabomthetho isehlakalo sobu dlwangudlwangu ohlangane laso, nxa amapholisa engafuni ukulalela indaba yakho ukhona omunye ozakulalela

 • Hlala ulenombolo zokufonela udinga uncedo eduze

 • Njengomuntu ngilamalungelo lami

 • Ilungelo lokukhululeka lami njengomuntu (Isigaba 49 kusisekelo sombuso)

 • Ilungelo lokuphiwa isithunzi njengomuntu (Isigaba 51 kusisekelo sombuso)

 •  Ilungelo lokuvikeleka kwami njengomuntu (Isigaba 51 kusisekelo sombuso)

 • Inkululeko nxa sikhangele indaba zokuhlukunyezwa, ukwenzelwa ulunywa, ukuphathwa ngendlela okungamelanga iphathwe ngayo umuntu, kumbe ukuphathwa ngendlela kumbe ukujeziswa ngendlela ekwehlisayo (Isigaba 53 kusisekelo sombuso)

 • Amalungelo abantu ababotshiweyo kumbe abavalelweyo

 • Ukulinganiswa labanye lokuphathwa ngendlela engela kukhethana (Isigaba 56 kusisekelo sombuso)

 • Amalungelo aphathelana lokugcinwa kwemfihlo (Isigaba 57 kusisekelo sombuso)

 • Ukukhululeka ukuhamba lapho engifuna ukuyakhona lokuhlala (Isigaba 66 kusisekelo sombuso)

 •  Ilungelo lokunakekelwa kwezempilakahle (Isigaba 76 kusisekelo sombuso)

 • Omama abasabotshwa ngaphansi kwesigaba 81 se Criminal law (Codification and Reform Act) yona ethi yiloba ngubani ocela mgceke omunye umuntu ukuhlanganyela laye endabeni eziphathelane lokufeba utholakala elecala lokucela ngaphandle ma amapholisa esenelisa ukuletha ufakazi ongafakaza ukuthi umuntu ubefuna ukumnika ucansi olubhadalelwayo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »