Ziva Chokwadi

 

Chii chinonzi PrEP?

 • PrEP zvinoreva kudzivirira hutachiwana usati wahubatira
 • Inzira yekudzivirira hutachiwana hweHIV. Chiitiko chekutora mishonga inorwisana nehutachiona.
 • Munhu kana ari panjodzi yakanyanya yeHIV uye achitora mazuva ose zvinoderedza mukana wekubatira chirwere. PrEP inotorwa munguva iyo munhu paanenge ari panjodzi yekubatira HIV

 

Ndiyani anofanira kushandisa PrEP?

 • Vanhu vasina hutachiwana hweHIV (HIV –ve) avo vari panjodzi huru yekutapukirwa neHIV kuburikidza nekuita bonde risina kudzivirirwa.
 • Mitambo yepabonde kana kusangana neshamwari inehutachiona kare kana kuazadzwa nezvimwewo zvinhu zvine hutachiona
 • PrEP inotorwa zvisina hukoni panguva imwechete mazuva ese
 • PrEP inoshanda zvakanyanya kana ikashandiswa pamwe nedzimwe nzira dzinodzivirira HIV uye inofanirwa kushandiswa pamwe chete nemakondomu echirume kana echikadzi zvekare kuita bonde nevarume vakachecheudzwa nekuchinja hunhu.

 

PrEP haiiti izvi

 • Haidzivirire munhu kana atozadzwa HIV
 • Haidzivirire kubva kuzvirwre zvepabonde
 • Haidzivirire kubatira pamuviri

 

PrEP Ziva Chokwadi!

Zvii zvimwe zve zvandingazive maererano nePrEP?

 • Zvinotora mazuva anokwana kusvika kumanomwe (7) kuti PrEP inyatsotanga kudzivirira
 • Inoderedza njodzi yekutapukirwa nehutachiona kana ikatorwa isingamirwi pasina kukanganisa.
 • PrEP inofanira kutorwa pamwechete nekushandisa makondomu.

 

Kwandingawane PrEP Ndekupi?

 • Parizvino muZimbabwe PrEP iri kupihwa kuburikdza nezvipatara /kiriniki zvehurumende. (Verify this)
 • Parizvino muZimbabwe PrEP iri kupihwa kuma kiriniki eCeSHHAR 

PrEP KNOW THE FACTS

WHAT IS PREP?

HOW IS PREP TAKEN?

PrEP DOES NOT…

READ MORE

Health Information

Customized Help

Item

Language

Visit

Translate »

It is important for Sisters to get tested for HIV every 6 months. Knowing one’s status helps determine the best prevention or care options. Get tested for free at CeSHHAR clinics.