Health Information

Health information
Health information Resources

Family planning

COVID 19

MENTAL HEALTH

TRAVEL PREPARENESS

Sex workers and their rights

Sisters' Clinics

Local clinics & KP Friendly service providers

Access services from any of our Sisters’ clinic in Zimbabwe for free. 

Friendship

BENCH

ACCESS TO MENTAL HEALTH

On Trend

Health Information

HIV Testing Services

HIV Testing  It is important for Sisters to get tested for HIV every 6 months. Knowing one’s status helps determine the best prevention or care

Read More »
Health Information

WOBA KWAZI AMALUNGELO AKHO NGOKUSE MTHETHWENI

Imithetho eyalisa ukuthengiswa kocansi ifaka labo abathengisa ucansi engozini yokuhlukunyezwa yilabo ababusayo okusuke kwenze ukuthi babambe ngamandla ukuthi baphiwe ucansi bengabhadali. Imithetho lemicabango ephikisana lokuthengisa ucansi iyafaka abathengisa ucansi engozini yokuhlukunyezwa kumbe ukuthola igcikwane le HIV

Read More »

DID YOU KNOW ?

Facts

Translate »

It is important for Sisters to get tested for HIV every 6 months. Knowing one’s status helps determine the best prevention or care options. Get tested for free at CeSHHAR clinics.