Travel preparedness advice

 

Do you travel outside Zimbabwe for sex work or other reasons like trade and visiting relatives? What kinds of arrangements do you make to ensure you have any drugs you need when you travel?

 

 • We offer travel packs with ARVs, PrEP, Cotrimoxazole, FP pills (depending on what you are on), Condoms and Lubricants.

 

 • Travel pack also contains a referral note in case you would want to access treatment while across the border.

 

 • Treatment offered at referral sites include HIV care (ARVs, HIV testing and counselling, PrEP), STI screening, Diagnosis and treatment, Family Planning services, Condoms, Lubricant

 

 • Travel packs are available at CeSHHAR sex work clinics at border towns of Forbes, Chirundu, Victoria Falls and Plumtree

 

 • If you travelling from another town which is not these border towns you can call, SMS or WhatsApp this number +263 782 743 949 to get information on where else you can get your travel pack.

Mazano ekugadzidzirira kufamba rwendo nekunowanikwa mabhegi ekufamba nawo  

 • Unofamba zvekubuda kunze kweZimbabwe kunotengesa bonde here kana kufambira zvimwewo zvakaita sekunotengesa kana kunotenga kana kubvakachira hama dzako paunofamba?
 • Tinopa kabhegi kekufamba nako kane maARVs, PrEP, maCotri, mapiritsi ekuronga mhuri eFemiri Puraning (FP) (zvichienderana nekuti unoshandisa chipi), makondomu nema lubrikenti.
 • Kabhegi kekufamba nako kanenge kane tsamba yekuti uzokwanisa kuwana kurapwa paunenge uri mhiri kwebhodha kana zvazoita kuti ude kurapwa.
 • Kurapwa kunowanikwa kunzvimbo dzaunenge watumirwa kunosanganisira hurapwa hweHIV (ARVs kutestiwa HIV uye nekupangwa mazano, PrEP), kuongororwa nekurapwa zvirwere zvepabonde, Femiri Puraning, makondomu nema ruburikenti.
 • Tubhegi twekufamba natwo tunowanikwa kukiriniki dzeCeSHHAR dzevasikana vanotengesa bonde kuma taundi ekuma bhodha anoti Forbes, Chirundu, Victoria Falls neku Plumtree.
 • Kana uri kuzofamba rwendo uchibva nekuneimwe taundi isiri dzekubhodha unogona kufona, kutumira kana kuisa WhatsApp panmba dzefoni dzinoti +263 773 546 754 kuti uwane ruzivo rwekuti unogona kuwana kabhegi kekufambis kupizve kumwe.
 

Ukuxwayiswa sikhangele indaba zokuzilungeselela ukuhamba lalapho umuntu angathola khona isikhwama esincane sokuhamba laso

 

 • Uyake uphume elizweni le Zimbabwe usiyathengisa ucansi kumbe uhambela okunye okunjengokuthengisa kumbe ukuyavakatshela izihlobo na? Wenza malungiselelo bani ukwenzela ukuthi ube lesiqiniselo sokuthi uyahamba uthwele imithi yonke ongabe uyidinga ngesikhathi ulohambo
 • Siyenelisa ukukunika isikhwama esincane sokuhamba laso esilama ARVs, I PrEP,I Cotrimoxazole, amaphilisi okwelamisela khatshana imuli (kusiya ngokuthi wena usebenzisa waphi) ama khondomu lemithambiso (lubricants)
 • Isikhwama esincane sokuhamba laso lesi silephetshana lokudluliselwa phambili nxa kuyikuthi ungafuna ukuthola ukwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
 • Ukwelatshwa ongakuthola endaweni lezo esingakudlulisela khona kugoqela ukunakekelwa sikhangele igcikwane le HIV (ama ARVs, ukuhlolwa igcikwane le HIV lokuxoxisana, le PrEP) ukuhlolwa imikhuhlane ethelelwana emacansini lokwelatshwa, inhlelo eziphathelane lokwelamisela khatshana imuli, amakhondomu, lemithambiso (lubricants)
 • Izikhwama ezincane zokuhamba lazo lezi ziyatholakala ema kilinika e CeSHHAR amadolobheni la asemngceleni yelizwe, e Forbes, eChirundu, eVictoria Falls lase Plumtree.
 • Nxa uhamba usukela kwamanye amadolobho angasiwo lawo asemngceleni welizwe aqanjwe ngaphezulu ungafonela, uthumele umlayezo nje kumbe umlayezo usebenzisa iwhatsapp kunombolo ezithi +263 782 743 949 ukuze uthole ulwazi olumayelana lokuthi ungathola ngaphi isikhwama sokuhamba laso lesi.

 

Travel Preparedness

Translate »