Ukuxwayiswa sikhangele indaba zokuzilungeselela ukuhamba lalapho umuntu angathola khona isikhwama esincane sokuhamba laso

 

  • Uyake uphume elizweni le Zimbabwe usiyathengisa ucansi kumbe uhambela okunye okunjengokuthengisa kumbe ukuyavakatshela izihlobo na? Wenza malungiselelo bani ukwenzela ukuthi ube lesiqiniselo sokuthi uyahamba uthwele imithi yonke ongabe uyidinga ngesikhathi ulohambo
  • Siyenelisa ukukunika isikhwama esincane sokuhamba laso esilama ARVs, I PrEP,I Cotrimoxazole, amaphilisi okwelamisela khatshana imuli (kusiya ngokuthi wena usebenzisa waphi) ama khondomu lemithambiso (lubricants)
  • Isikhwama esincane sokuhamba laso lesi silephetshana lokudluliselwa phambili nxa kuyikuthi ungafuna ukuthola ukwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
  • Ukwelatshwa ongakuthola endaweni lezo esingakudlulisela khona kugoqela ukunakekelwa sikhangele igcikwane le HIV (ama ARVs, ukuhlolwa igcikwane le HIV lokuxoxisana, le PrEP) ukuhlolwa imikhuhlane ethelelwana emacansini lokwelatshwa, inhlelo eziphathelane lokwelamisela khatshana imuli, amakhondomu, lemithambiso (lubricants)
  • Izikhwama ezincane zokuhamba lazo lezi ziyatholakala ema kilinika e CeSHHAR amadolobheni la asemngceleni yelizwe, e Forbes, eChirundu, eVictoria Falls lase Plumtree.
  • Nxa uhamba usukela kwamanye amadolobho angasiwo lawo asemngceleni welizwe aqanjwe ngaphezulu ungafonela, uthumele umlayezo nje kumbe umlayezo usebenzisa iwhatsapp kunombolo ezithi +263 782 743 949 ukuze uthole ulwazi olumayelana lokuthi ungathola ngaphi isikhwama sokuhamba laso lesi.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

It is important for Sisters to get tested for HIV every 6 months. Knowing one’s status helps determine the best prevention or care options. Get tested for free at CeSHHAR clinics.