Ukuvikela ukuzithwala (Ukwelamisela khatshana imuli)

Ukusebenzisa indlela zokuvikela ukuzithwala kuyakusiza ukuthi wenelise ukuhlela ikusasa yakho

Ukuvikela ukuzithwala kuyasiza ukuthi ungazithwala ungakazimiseli lokuzivikela ukuthola imikhuhlane ethelelwana amacansini

Nxa sokumele umuntu akhethe indlela yokusebenzisa ukuvikela ukuzithwala kuqakathekile ukuthi umuntu azwisise okuhle lokungakuhle ngendlela inye ngayinye ongayisebenzisa.

Sungabe ulendlela ezinengi ongazikhetha kodwa kumele ukhethe indlela ehambelana kuhle lempilakahle yakho.

Ulemvumo yokusebenzisa indlela zokuzivikela ukuzithwala ungazange ucele imvumo ebazalini bakho kumbe kulowo ophilisana laye amacansini.

Ukuvikela ukuzithwala kuyakusiza ukuthi ungazithwali ungazimiselanga, ukusebenzisa amakhondomu kuyasiza njalo ukuthi ungatholi imikhuhlane ethelelwana emacansini.

Ngaphansi kuloluhlu lwendlela ongazisebenzisa ukuvikela ukuzithwala, okuhle lokungalehli ngazo lalapho ezitholakala khona.

 

Amakhondomu awesilisa lawesifazana

Amakhondomu yiyo yodwa indlela yokusebenzisa evikela izinto ezimbili. Amakhondomu atholokala kungelambhadalo emakilinika njalo alentengo ephansi uma uwathenga ama famasi lasezitolo.

Okuhle

 • Amakhondomu ayakuvikela emikhuhlaneni ethelelwana amacansini uma esetshenziswe ngendlela.
 • Ayavikela ukuzithwala uma esetshenziswe kuhle

Okubi

 • Amakhondomu ayadabuka uma engasetsheniswanga kumbe engagcinwanga kuhle
 • Nxa u (ngicela uye ekilinika ye CeSHHAR uyethola ukulatshwa)
 • Kumele uthole isayizi ekulungeleyo yokusebenzisa ngoba ungasebenzisa elikhulu liyatshelela liphume.
 • Makhondomu esilisa lawesifazana asetshenziswa kanye kuphela.

Amakhondomu ayatholakala amakilinika wonke awe CeSHHAR kungelambhadalo. Amaphilisi anathwa ngabesifazana ukuvikela ukuzithwala. Maphilisi la atholakala ephaketheni engu 28 kumele unathe elilodwa Kanye ngelanga ngesikhathi esifanayo nsuku zonke. Kulenhlobo ezimbili ezandileyo:

 

Ama Combined Oral Contraceptive (COC) pills lama Progesterone-(POP) 

Okuhle

 • Iphilisi leli lingapholisa ubuhlungu obudalwa yikungena kowesifazana esikhathini
 • lingehlisa njalo amaqhubu ande ukutholakala ebusweni

Okubi

 • Awavikeli emikhuhlaneni etholakala amacansini
 • Sungatshaywa likhanda elingapheliyo kumbe ukuzimuka
 • Kungakhweza ingozi yakho yokutshaywa yistroke

Ayatholakala kungelambhadalo emakilinikika e CeSHHAR Zimbabwe lakwamanye amakilinika amanengi

 

Implants

Leyi kuyindlela yokuvikela ukuzithwala esebenza okwesikhathi eside, iyafakwa engalweni ngaphansi nje kwayo

 

Okuhle

 • Iyavikela ukuzithwala okwesikhathi esingafika iminyaka emihlanu
 • Umuntu uyenelisa ukuyikhupha lapho esengasayifuni

Okubi

 • Ingenza ukuthi umuntu ophe kancane
 • Ingakhweza I blood pressure yakho
 • Ayivikeli emikhuhlaneni ethelelwana emacansini

Indlela yokuvikela ukuzithwala ephuthumayo. Ungasebenzisa le indlela ukuvikela ukuzithwala emva kokuhlangana lomuntu amacansini ungazivikelanga kumbe lapho uhlangane lomuntu emacansini lingavumelananga. Nxa ucabangela ukuthi indlela oyisebenzisileyo ukuvikela ukuzithwala ingabe ingasebenzanga ngendlela kumele usebenzise indlela ephuthumayo le. Ama IUD enziwe nge copper ayasetshenziswa lawo njalo njengendlela yokuvikela ukuzithwala ephuthumayo

 

Okubi

 • Ungezwa ufuna ukuhlanza, ukutshaywa likhanda lokukhathala nje emva kokunatha iphilisi leli
 • Alivikeli emikhuhlaneni ethelelwana amacansini
 • Ungabulawa yisisu emva kokunatha iphilisi leli

Indlela le iyatholakala emafamasi amanengi

 

Male and female sterilisation

Leyi yindlela yempilo yonke yokuvikela ukuzithwala engasetshenziswa ngabelisa labesifazana. Ungakatholi ukwelatshwa lokhu kumele uthole ukuxoxisana lalabo abasebenza kwezempilakahle.

 

Okuhle

 • Indlela eyenziwa ngayo ilula njalo ayithathi sikhathi
 • Iyavikela ukuzithwala

Okubi

 • Ayivikeli imikhuhlane ethelelwana amacansini
 • Indlela le sungayibuyisela emuva, kodwa kakutsho ukuthi uzenelisa njalo ukuzithwala.
 • Ungezwa ubuhlungu kodwa kumele ubone udokotela wakho akwelaphe

Ungayithola emtholampilo kungelambhadalo

 

Indlela zokuvikela ukuzithwala ezihlatshwayo njalo zisebenza okwesikhathi eside.

Indlela ezijwayelekileyo ezikhona kulezinsuku ngethiwa yi depo medroxyprogesterone acetate (DMPA) le norethindrone enanthate (NET-EN). Indlela zokuhlatshwa ijekiseni lezi zilokuhle ezilakho ezenza zithakazelelwe ngamaqembu amanengi abomama.

 

Okuhle

 • I DMPA ayilakho okubi okubangelwa yi estrogen njengalokhu abathi yi thromboembolism okungumkhuhlane wokuthi amahlwili egazi ayama emithanjeni.
 • Iyehlisa njali ubuhlungu besisu obubangelwa yikungena kwabomama esikhathini. Ingozi yokuthola imvukuzane yesibeletho kumbe eyesiswini iyehla ma usebenzisa indlela le siqathanisa lalapho usebenzisa ezinye indlela zokuvikela ukuzithwala ezilama homoni.
 • Indlela le ayila estrogen, kungathi ilungile ukusetshenziswa yilabo abesifazana abangenelisi ukusebenzisa into ezile estrogen.

Okubi

Kodwa zilakho ezingakuhle ngakho lezi indlela okugoqela lokhu

 • Iyaphambanisa indlela ohamba yakho esikhathini
 • Iyenza ukuthi oyisebenzisayo aphuze ukwenelisa njalo ukuzithwala

I DMPA, I Depo-Provera iyatholakala kungelambadalo ekilinika ye Sisters 

Hlaba ku link engaphansi lapha ukuze uthole ukuthi ikilinika eseduzane lawe lapho ongenelisa khona ukuthola inhlelo zokwelamisela khatshana imuli, iPrEP, ukuhlolwa igcikwane le HIV lezinye inhlelo eziphathelane  lempilakahle yemacansini ( izakusa njalo epejini lapho ongenelisa khona ukwenza umcijo wokuyabonwa ekilinika)

Nearest Clinic(s)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

It is important for Sisters to get tested for HIV every 6 months. Knowing one’s status helps determine the best prevention or care options. Get tested for free at CeSHHAR clinics.